Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 105

V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk

V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk

Madde 105 - Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer.

Tescile karar veren mahkeme, vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir.

Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen mal ve haklarla sınırlıdır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 18. HD, T: 14.10.2010, E: 2010/11264, K: 2010/13172:

“… Türk Medeni Kanununun 105/2. maddesinde, tescile karar veren mahkemenin vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildireceği: Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün 15. maddesinde de, mahkemenin kararının kesinleşmesini beklemeden taşınmazların vakfedildiğine dair kayıtlarına geçici şerh verilmesini kendiliğinden derhal tapu idaresine bildireceği, idarenin de kayıtlarına geçici şerh vereceği, tescil kararının kesinleşmesinden sonra da taşınmazların vakıf tüzel kişiliği adına tescili yapılmak üzere durumun mahkemece kendiliğinden ve derhal tapu idaresine bildirileceği hükme bağlanmasına rağmen sözü edilen şerhlerin verilmesinin Tapu Sicil Müdürlüğünden istenmemesi, doğru görülmemiştir. …”

Not: Bu yönde bkz. Y. 18. HD, T: 28.04.2003, E: 2003/1060, K: 2003/3396.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Vakfın şekli

Madde 74 / f. 6 ve f. 7

(903 sayılı ve 13.07.1967 tarihli kanunun 1. maddesi ile değişik)1

Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder.

Mahkeme, vakfedilen gayrimenkulün vakıf tüzel kişiliği adına tescilini resen ve derhal tapu idaresine bildirir.

Not: Hükmün tam metni ve 903 sayılı Kanunla değişikliğe uğramadan önceki hali için bkz. madde 102.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin altı ve yedinci fıkralarını karşılamaktadır. Vakfın şekliyle ilgili olmayan bu iki fıkradaki konular, “Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk” başlığı altındaki bu madde içerisinde yer almıştır. Ayrıca ölüme bağlı tasarruf yoluyla kurulan vakfın, mirasçı olarak atanması ihtimali bakımından, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğunun, özgülenen mal ve haklarla sınırlı olduğu esası getirilmiştir. Böylece vakfın kurulmasından sonra bazı mal ve haklar elde etmesi ihtimali bakımından, mirasbırakanın alacaklılarının vakfa mirasbırakandan intikal eden mal ve haklar dışında vakfı sorumlu tutması önlenmek istenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda karşılığı bulunmamaktadır.

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Murat Doğan; Vakıflarda Malvarlığı, Ankara, 2000.1   RG. 24.07.1967; S: 12655.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X