Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 177

4. Yetki

4. Yetki

Madde 177 - Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 14.12.2006, E: 2006/9429, K: 2006/17659:

“… Davacı; boşandığı eşinden yoksulluk nafakası, maddi ve manevî tazminat isteğinde bulunmuştur.

Toplanan delillerden tarafların boşandığı anlaşılmaktadır. Medeni Kanununun 177. maddesinde boşanmadan sonra açılacak nafaka davasının nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bakılacağını hükme bağlamış ise de, bu yetki genel yetkili mahkemenin yetkisini ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı gibi yetkinin kesin olduğunun kabulü de yerinde değildir. Terditli yetki söz konusudur. Yetkili mahkemeyi belirlemekteki tercih hakkı davacıya bırakılmıştır. Medeni Kanununun 174. maddesinde ifadesini bulan maddî  ve manevî tazminatın, boşanmadan bağımsız istenilmesi halinde de davalının yerleşim yeri yetkilidir. Buradaki yetki de kesin değildir (HUMK.m.9).

Davalı yetki itirazında bulunmamıştır (HUMK.m.187/2, m.195). Mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, kesin yetkiden söz edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır ... ”

2-) Y. 3. HD, T: 28.11.2005, E: 2005/12206, K: 2005/12728:

“… 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 177.maddesinde … zayıf durumda bulunan davacıyı korumak amacı güden genel yetki kuralı getirilmiş bulunmaktadır. Kanun koyucu genel yetki hükmü getirmekle davacıya seçimlik hak tanınmıştır. Kesin yetki kuralı getirilmemiştir. Buna göre davacı (nafaka alacaklısı) isterse kendi yerleşim yeri mahkemesinde, isterse HUMK’un 9. maddesi gereğince davalının ikametgâhı mahkemesinde dava açılabilecektir.

Mahkemece ve taraf vekillerince davalının ikametgâhı İstanbul olduğu kabul edilmesine göre, davada İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken yasaya aykırı olarak davacının İzmir’de oturduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde boşanmadan sonra açılacak yeni nafaka davaları ya da hükmedilmiş nafakanın arttırılması veya azaltılması davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemelerini yetkili kılmaktadır. Bu sayede uygulamada çok cüz’i nafaka istemleri dolayısıyla genellikle ekonomik ve malî açıdan güçsüz durumda olan nafaka alacaklılarının, nafaka yükümlüsünün bulunduğu yer mahkemelerine masraf yapıp gelerek dava açması nedeniyle mağduriyeti önlenmek istenmiştir. Burada zayıfı korumak amacıyla genel yetki hükmü getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X