Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 217

H. Eşler arasındaki borçlar

H. Eşler arasındaki borçlar

Madde 217 - Mal rejimi, eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla beraber bir borcun yerine getirilmesi, borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa, bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiriyorsa, hâkim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 21.12.2010, E: 2009/19185, K: 2010/21565:

Bkz. madde 215.

2-) Y. 2. HD, T: 09.11.2004, E: 2004/12873, K: 2004/13349:

“… Davacı; kendisine ait sekseniki parça çeyiz eşyasının davalıdan alınarak kendisine verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde değerlerinin tahsilini istemiştir.

Taraflar 9.10.2002 tarihinde evlenmişlerdir. Dava ise 14.10.2003’te açılmıştır. Eşler arasındaki evlilik halen devam etmektedir.

4721 Sayılı Medeni Kanun 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. (MK. md. 202) Eşler tarafından Mal Rejimi Sözleşmesiyle kanunda öngörülen diğer rejimlerden biri seçilmemişse katılma rejiminin uygulanması gerekir. (MK. md. 202/2) Mal rejimi eşler arasında borçların muaccel olmasını önlemez. (MK. md. 217/1)…

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde, 1984 tarihli Öntasarının 176 ncı maddesinden alınmıştır. Yürürlükteki Kanunda da bu maddeyi karşılayan bir hüküm mevcut değildir.

Maddeyle eşler arasındaki borç ilişkilerine açıklık getirilmiş ve kabul edilen mal rejiminin eşler arasındaki borçların muaccel olmasını engelleyemeyeceği belirtilmiştir. Ancak eşlerin herhangi iki insan değil, evlilik birliğini sürdürmekle görevli ve bu birliğe karşı yükümleri olan kişiler olduğu ve evlilik kurumunu koruma gerektiği düşüncesiyle, ödemede güçlükle karşılaşacak eşe süre tanınması kabul edilmiştir. Bununla beraber, alacaklı eşin yararlarını korumak açısından da hâkime gerekirse borçluyu güvence vermekle yükümlü tutma yetkisi tanınması suretiyle, yararlar durumu dengelenmeye çalışılmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Bu madde için kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun 203., 235. ve 250. maddelerini zikretmek gerekir. Her üç hükmün de kenar başlıkları da dahil olmak üzere tüm metinleri özdeştir. Gereksiz tekrarlardan kaçınmak amacıyla bunlardan sadece 203. madde metni zikredilmiştir.

1-) ZGB

D. Schulden zwischen Ehegatten

Art. 203

1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden zwischen Ehegatten.

2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwierigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.

2-) CCS:

D. Dettes entre époux

Art. 203

1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.

2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X