Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 488

5. İtiraz

5. İtiraz

 Madde 488 - İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin karara bağlar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 30.11.2005, E: 2005/13065, K: 2005/16632:

“… İlgililer, vesayet makamının kararlarına karşı, tebliğ gününden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Denetim makamı, gerektiğinde duruşmada yaparak bu itirazları karara bağlar. (TMK. md. 488). Denetim makamının kararı kesin nitelikte olduğundan temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir. …”

2-) Y. 2. HD, T: 18.10.2004, E: 2004/10858, K: 2004/12030:

“… Dava, miras şirketine mümessil atamaya itiraza ilişkindir. Miras ortaklığı temsilcisi özel kayyım niteliğindedir. Bu nedenle vesayete ilişkin hükümler bu konuda da uygulanır. Türk Medeni Kanununun 488. maddesi uyarınca ilgililer sulh mahkemesinin (vesayet makamının) kararlarına karşı, tebliğ gününden itibaren 10 gün içinde asliye mahkemesine (denetim makamına) itiraz edebilirler. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Denetim makamının) kararı kesindir. Gerçekleşen bu durum karşısında temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. …”

3-) Y. 2. HD, T: 16.03.2004, E: 2004/2236, K: 2004/3302:

“… Medeni Kanunun 483. maddesi; Vasinin görevini ağır surette savsaklaması, yetkilerini kötüye kullanan veya güven sarsıcı davranışlarda bulunması ya da borç ödemeden acze düşmesi halinde vasinin görevden alınacağını, 488. maddesi de; ilgililerin vesayet makamının kararlarına karşı tebliği gününden başlayarak on gün içer(i)sinde denetim makamına itiraz edebileceğini, denetim makamı da gerektiğinde duruşma da yaparak itirazı kesin karara bağlayacağını hükme bağlamıştır. Vesayet makamı vasiyi görevden almıştır. Davalının dilekçesi açıklanan kurallar çerçevesinde denetim makamınca değerlendirilip bir karar verilmek üzere dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

5- Şikâyet

Madde 432

Sulh mahkemesinin kararı aleyhinde, mahkemei asliyeye itiraz olunabilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 432 inci maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak ve “sulh mahkemesi” yerine “vesayet makamı”, “asliye mahkemesi” yerine “denetim makamı” deyimleri kullanılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddeye “Denetim makamı, gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin karara bağlar” hükmü eklenmiştir. Bu hükümle vesayet makamı kararlarına karşı denetim makamı nezdinde yapılan itirazın nasıl inceleneceği ve karara bağlanacağı düzenlenmektedir. Buna göre denetim makamı bu itirazı dosya üzerinden veya gerek gördüğünde duruşma yaparak inceleyecektir. Maddeye eklenen yeni hüküm, denetim makamı kararlarının kesin olduğunu hükme bağlamak suretiyle, vesayet işlerinde itiraza ilişkin kararların bir an önce yürürlüğe girmesi olanağını getirmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

5. Beschwerde

Art. 450

Gegen die Verfügungen der Vormundschaftsbehörde kann die Entscheidung der Aufsichtsbehörde angerufen werden.

2-) CCS:

5. Recours

Art. 450

Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 450. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X