Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 532

a. Düzenlenmesi

2. Resmî vasiyetname

a. Düzenlenmesi

Madde 532 - Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir.

Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 21.07.2008, E: 2008/11440, K: 2008/10969:

“… Vasiyetname 29.04.1998 tarihinde resmi memur tarafından düzenlenmiştir.

Vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte düzenlenmesinden önce Türkiye Kızılay Derneği Üsküdar Şubesi’nden alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı tarafından tanzim edilen 29.04.1998 tarihli 480 protokol numaralı raporda; “vasiyetçinin lenf kanseri olduğu ve konuşamadığı sorulara yazılı yanıt verebildiği” bildirilmiştir. Hal böyle iken resmi memurun, vasiyetçinin son arzularının kendisine sözlü olarak beyan etmiş gibi vasiyetname düzenlendiği görülmektedir.

Vasiyetçinin notere gelmeden vasiyet edeceği hususları bir kağıda not ettirmiş olması, dairede, buna uygun düzenlenen vasiyetnamenin geçerliliğine engel bir sebep oluşturmaz. Ancak, kağıda yazılanların tamamının vasiyetnamenin baş tarafına geçirildikten sonra kendisine tanıklar önünde okunup içindekilerini onaylamış olması gerekir. Düzenlenen vasiyetname açıklanan hususları gösterir nitelikte değildir. O halde, lenf kanseri olması ve şua tedavisi görmesi sebebiyle vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte konuşamadığı, sorulan sorulara yazı ile yanıt verebildiği tıbben belirlenen vasiyetçinin, son arzularını resmi memura sözlü olarak takrir etmiş gibi vasiyetname düzenlenmesi yasaya aykırı olup düzenlenen vasiyetnameyi geçersiz kılar. Bu itibarla vasiyetnamenin iptali gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. …”

Not: Karar için ayrıca bkz. madde 533.

2-) Y. 2. HD, T: 22.04.1982, E: 1982/1909, K: 1982/3674:

“… Resmî vasiyetnamenin noter veya sulh hâkimi tarafından düzenleneceği yolundaki hüküm (MK. m. 479), bu tür vasiyetin daha sağlıklı olması amacı ile sevk olunmuştur. Ancak kanunda gerek noterin, gerekse sulh hâkiminin bu yoldaki bir arzuyu yâni, resmî vasiyetnameyi, başlıklı (antetli) kâğıda yazması zorunluğu öngörülmemiştir. Zaten böyle bir şekil şartını gerekli kılmak için makul bir sebep de yoktur. Onun için olayda olduğu gibi noterin vasiyetnameyi, matbu başlıklı kâğıda değil başlıksız kâğıda yazmış olması, geçerliğini etkilemez. Muhteva, noterin davaya konu resmî vasiyeti düzenlediğini hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermektedir. Onun için bu yöne değinen temyiz itirazı yerinde değildir. …”

Not: Kararın gerekçesinin diğer bir kısmı için bkz. madde 534.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Resmî vasiyet

a) Tanzimi

Madde 479

Resmî vasiyet senedi; iki şahit huzurunda sulh hâkimi, noter1 yahut kanunen bu husus ile tavzif edilen memur tarafından tanzim edilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 479 uncu maddesini karşılamaktadır.

Madde kısmen ifade değişikliğiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Oeffentliche Verfügung

a. Errichtungsform

Art. 499

Die öffentliche letztwillige Verfügung erfolgt unter Mitwirkung von zwei Zeugen vor dem Beamten, Notar oder einer anderen Urkundsperson, die nach kantonalem Recht mit diesen Geschäften betraut sind.

2-) CCS:

2. Testament public

a. Rédaction de l’acte

Art. 499

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.

 


1   Düstur’daki ibare “kâtibi adil” şeklindedir. Ancak bu ibare “noter” olarak değiştirilmiştir. Zira 1402 sayılı ve 02.03.1929 tarihli Katibi Adil Kanununun ve Muaddel Bazı Maddelerinin Tadili Hakkında Kanunun 1. maddesi ile 10 Teşrinievvel 1329 tarihli Katibi Adil Kanunu’nun adı “Noter Kanunu” olarak değiştirilmiş ve kâtibi adillere “noter” unvanı verilmiştir (RG. 12.03.1929; S: 1141).

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X