Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 594

III. Mirasçıların bilinmemesi

III. Mirasçıların bilinmemesi

Madde 594 - Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.

İlân süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hâkimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 12.11.2003, E: 2003/14147, K: 2003/15429:

“… Dosyaya alınan nüfus kayıtlarına göre; miras bırakan Kadriye Nazire Berksoy’un boşanmış dul ve çocuksuz olarak 17.07.2002 tarihinde öldüğü, ana ve babasının kendisinden önce vefat ettikleri, bunların altsoyunun dahi mirasçı bırakmaksızın vefat ettikleri, miras bırakanın ana ve baba tarafından büyükana ve büyükbabalarının nüfusta kaydının bulunmadığı, onların altsoyunun dahi belirlenemediği anlaşılmaktadır. Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası devlete geçer. (TMK. md. 501)

Mahkemece, Türk Medenî Kanunu’nun 594. maddesinde gösterilen doğrultuda işlem yapılması, buna rağmen mirasçısının tesbit edilememesi halinde devletin mirasçılığına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. …”

2-) Y. 2. HD, T: 15.10.2003, E: 2003/8174, K: 2003/13544:

“… Medenî Kanun’un 594. maddesi; miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçılarının tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkiminin uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içersinde mirasçılık sıfatını bildirmeye davet edeceğini, ilân süresinde kimsenin başvurmaması halinde ve sulh hâkiminin de hiçbir mirasçı tesbit edememesi durumunda miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğini öngörmüştür.

Hazine 381 ada 4. parseldeki 5/320 pay sahibi Ayşe’nin mirasçısız öldüğünü ileri sürmüş 743 Sayılı Medenî Kanun’un 534. maddesi uyarınca adına tescilini istemiştir. Görev sulh hâkimine aittir.

… Mahkemece bu istek tefrik edilip görev yönünden ret kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Mirasçılar meçhul ise

Madde 534

Sulh hâkimince, müteveffanın mirasçısı bulunup bulunmadığı tahakkuk etmez yahut mirasçılarının adedi taayyün edemezse; üç ay içinde sıfatlarını beyan etmek üzere alâkadarlar, ilânla dâvet edilir.

Bu müddet içinde sulh hâkimine hiç bir müracaat vâki olmaz ve mirasçıların mevcudiyeti sabit olmazsa, miras, hazineye intikal eder. Bununla beraber miras sebebi ile istihkak dâvası hakkı mahfuzdur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 534 üncü maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki metinde ilânla ilgili hususlar yeterli görülmediğinden ilânın nasıl yapılacağı açıklanmış ve başvuru süresi de ülke koşulları dikkate alınarak uzatılmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Bei unbekannten Erben

Art. 555

1 Ist die Behörde im ungewissen, ob der Erblasser Erben hinterlassen hat oder nicht, oder ob ihr alle Erben bekannt sind, so sind die Berechtigten in angemessener Weise öffentlich aufzufordern, sich binnen Jahresfrist zum Erbgange zu melden.

2 Erfolgt während dieser Frist keine Anmeldung und sind der Behörde keine Erben bekannt, so fällt die Erbschaft unter Vorbehalt der Erbschaftsklage an das erbberechtigte Gemeinwesen.

2-) CCS:

II. Quand les héritiers sont inconnus

Art. 555

1 Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.

2 La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X