Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 597

III. İlgililere tebliğ

III. İlgililere tebliğ

Madde 597 - Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir.

Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 3. HD, T: 20.01.2011, E: 2010/22850, K: 2011/453:

“... Lehlerine teberru yapılan kimselerin ve mirasçıların adresleri belli değilse vasiyetten ilanen haberdar edilirler (TMK. md. 597).

Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir (TK. md. 28).

İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa ayrıca tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede yapılır. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran merciin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır (TK. md. 29).

O halde, yukarıda yazılı yasal düzenleme uyarınca zabıta marifetiyle mirasçıların adresleri tespit edilerek, belirlenen adreslere yargı organlarınca yargılamanın seyri ve sonuçları ile ilgili olarak gerek görülen posta giderleri için bütçede öngörülen ödenekler kullanılmak suretiyle vasiyetnamenin açılacağı günün tebliği sağlanarak, sonucuna göre işlem yapılmak gerekirken, duruşma gününün hiç bildirilmemesi, vasiyetname ve karar özetini divanhaneye asmakla yetinilmesi, mirasçıların savunma hakkını ve vasiyetnameye karşı süresinde dava açma hakkını kısıtladığından doğru görülmemiştir…”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Alâkadarlara tebliğ

Madde 537

Mirasta hak sahibi olanların her birine masrafı terekeye ait olmak üzere vasiyetnameden kendilerine taalluk eden kısımların resmî bir sureti, hâkim tarafından tebliğ edilir.

Vasiyetnamede kendilerine müteallik hükümler bulunup ta ikametgâhı malûm olmayanlar, resmî bir ilân ile keyfiyetten haberdar edilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 537 nci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki maddenin “Alâkadarlara tebliğ” şeklindeki kenar başlığı “İlgililere tebliğ” şeklinde değiştirilmiştir. Maddede hüküm değişikliği yapılmamış, arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır bir şekilde kaleme alınmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında, yürürlükteki metinde “ikametgâhı malûm olmayanlara” ilân yolu ile bildirim öngörüldüğü hâlde, yapılan değişiklikle, “nerede olduğu bilinmeyenlere” bu tebligatın ilân yolu ile yapılacağı kabul edilmiştir. Buna göre önemli olan ilgilinin “yerleşim yerinin” bilinmemesi değil, nerede olduğunun bilinmemesidir. Kişinin yerleşim yeri bilindiği hâlde, nerede olduğu belli olmayabilir. Bu durumda da ilân yolu ile bildirim yapılacaktır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Mitteilung an die Beteiligten

Art. 558

1 Alle an der Erbschaft Beteiligten erhalten auf Kosten der Erbschaft eine Abschrift der eröffneten Verfügung, soweit diese sie angeht.

2 An Bedachte unbekannten Aufenthalts erfolgt die Mitteilung durch eine angemessene öffentliche Auskündung.

2-) CCS:

III. Communication aux ayants droit

Art. 558

1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

2 Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X