Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 606

a. Genel olarak

2. Süre

a. Genel olarak

Madde 606 - Miras, üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 14. HD, T: 06.05.2015, E: 2015/2376, K: 2015/5130:

“… Dava, mirasın gerçek reddi isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davacının üç aylık yasal süre içerisinde ret beyanında bulunmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Mirasın gerçek reddine ilişkin beyanın üç ay içinde yapılması gerekir. (TMK m. 605/1 ve 606) muris 30.01.2014 tarihinde vefat etmiş, davacıların mirasın reddine ilişkin dilekçesi mahkemeye 30.04.2014 gününde verilmiştir. TMK’da belirtilen ve hak düşürücü süre niteliğindeki bu üç aylık yasal sürenin başlangıcı ve bitimi konusunda, yargılamaya ilişkin HMK’daki belirleme esaslarının (HMK m. 92) uygulanması söz konusu değildir. TMK’da öngörülen sürelerin hesabında uygulanacak hüküm TMK’nın 5 ve BK’nın 544 (6098 sayılı TBK m. 646) maddelerindeki atıf karşısında BK m. 76 ( TBK m. 92) maddesindeki hükümdür. Bu durumda süre "ay" olarak belirlendiğine göre, davacıların üç aylık mirası ret süresi dolmadan başvuru yaptıkları anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken …”

2-) Y. 2. HD, T: 23.01.2006, E: 2005/15599, K: 2006/92:

“… Miras, üç ay içinde reddolunabilir. (TMK.m.606/1)

Müddet hafta veya ay olarak tayin edilmiş ise başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. (HUMK.m.161/2)

Tatil günleri müddete dâhildir. Şu kadar ki, müddetin son günü tatile tesadüf ederse tatilin ertesi günü hitam bulur. (HUMK.m.162)

Miras bırakan 24.1.2004 günü vefat etmiştir. 24.04.2004 tarihi Cumartesi’dir. Dava ise 26.4.2004 Pazartesi günü açılmış olup, süresindedir. İşin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. …”

3-) Y. 2. HD, T: 22.02.2005, E: 2004/15954, K: 2005/2593:

“… Mirası reddetmek isteyen mirasçı miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hâkimine yapacağı sözlü yahut yazılı irade açıklaması ile mirası reddedebilir. (MK.m.605, 606, 609) Bu irade açıklaması bozucu yenilik doğurucu nitelikteki hukuki muameledir. Kazanılmış mirasçılık sıfatı geçmişe etkili olarak kalkmaktadır.

Mirasçı adına ret beyanında bulunan vekilin (temsilcinin) bu tasarrufu yapabilmesi için özel yetkisinin bulunması zorunludur. 24.7.1965 günlü velâyet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 40 ve 12.8.2003 tarihli yeni Tüzüğün 39. maddelerinde özel yetkili vekilin mirası reddedebileceği açıklanmıştır.

Miras bırakan Oğuz 10.8.2002 de ölmüştür. Ölüm tarihinden 2 ay 24 gün geçtikten sonra mirasçılar mirası ret iradelerini 4.11.2002’de vekil aracılığı ile açıklamışlardır. 31.10.2002 günlü vekâletnamede mirasın reddini içeren yetki yoktur. Ancak mirasın üç aylık sürede reddedildiği de açıktır. (MK.m.606) 18.12.2002 günlü oturuma mirası reddeden Kasım ile Ayten katılmış vekilin ret istemine karşı çıkmamışlardır. Vekâletnamedeki eksiklik dikkate alınarak mirasın reddini de içine alan 5.3.2003 tarihli özel vekâletnamede mahkemeye ibraz edilmiştir. Bu şekilde yetkisiz vekilin yaptığı ret işlemine icazet verilmiştir. (HUMK.m.60, BK.m.38) İcazet davaya vekâlet halinde de uygulanır. Yukarıdaki açıklamalar karşısında dava kabul edilip, tüzük hükümleri gereğince işlem yapılması gerekirken yazılı gerekçe ile isteğin reddedilmesi yerinde değildir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2– Müddet

a) Umumi müddet

Madde 546

Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu müddet, kanuni mirasçı için mirasçılığa sonradan muttali olduğunu ispat edemediği takdirde murisin vefatından haberdar olduğu günden ve mansup mirasçı için lehindeki tasarrufun kendisine resmen bildirildiği tarihten başlar.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 546 ncı maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlıkları ile metni arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Ayrıca kaynak Kanunun 567 nci maddesinde olduğu gibi madde iki fıkra hâline getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Befristung

a. Im allgemeinen

Art. 567

1 Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate.

2 Sie beginnt für die gesetzlichen Erben, soweit sie nicht nachweisbar erst später von dem Erbfall Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeitpunkte, da ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden, und für die eingesetzten Erben mit dem Zeitpunkte, da ihnen die amtliche Mitteilung von der Verfügung des Erblassers zugekommen ist.

2-) CCS:

2. Délai

a. En général

Art. 567

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X