Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 609

4. Reddin şekli

4. Reddin şekli

Madde 609 - Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle”1 düzenlenir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 02.06.2004, E: 2004/6246, K: 2004/7140:

“... Miras bırakan Emre, 12.10.2003 tarihinde vefat etmiştir.

Dava, mirasın kayıtsız koşulsuz reddi beyanının tescili ve davacılara mirası reddettiklerini gösteren belge verilmesi isteğin(e) ilişkindir. Davacıların terekenin borca batık olduğunun tesbitine yönelik bir talepleri bulunmamaktadır. Türk Medenî Kanunu’nun 609. ve 10.8.2003 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Türk Medenî Kanunu’nun, Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 39. maddesi gereğince, mirasın reddine ilişkin beyan yazılı veya sözlü olarak sulh mahkemesine yapılır ve ret beyanı, sulh hâkimi tarafından bir tutanakla tesbit edilip mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince tutulan özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Görüldüğü üzere, mirasın kayıtsız koşulsuz reddi beyanının bildirileceği ve bu beyanı tutanakla tesbit edecek olan makam sulh hukuk mahkemesidir. Görev kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamanın her aşamasında resen dikkate alınır. Bu bakımdan görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yanlış nitelendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. …"

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

4- Reddin şekli

Madde 549

Mirası reddeden mirasçının, keyfiyeti sulh mahkemesine tahriren veya şifahen beyan etmesi lâzımdır. Bu ret, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Sulh mahkemesi, reddi tescil eder.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 549 uncu maddesini karşılamaktadır. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi İsviçre Medenî Kanununun 570 inci maddesinde olduğu gibi ayrı bir fıkraya dönüştürülmüş, maddenin ilk üç fıkrası arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır hâle getirilmiştir.

Maddeye dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir. Bu fıkralar kaynak Kanunda yoktur. Bu yeni iki fıkra ile reddin şekline ve ret iradesinin açıklanması üzerine yapılması gereken işlemlere açıklık getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

4. Form

Art. 570

1 Die Ausschlagung ist von dem Erben bei der zuständigen Behörde mündlich oder schriftlich zu erklären.

2 Sie muss unbedingt und vorbehaltlos geschehen.

3 Die Behörde hat über die Ausschlagungen ein Protokoll zu führen.

2-) CCS:

4. Forme

Art. 570

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L’autorité tient un registre des répudiations.


1   Hükmün 5. fıkrasında yer alan “…tüzükle…” şeklindeki ibare, 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 139. maddesinin e bendi gereğince “…Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle…” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 07.07.2018; S: 30471-2. Mükerrer).

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X