Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 611

III. Mirasçılardan biri tarafından ret

III. Mirasçılardan biri tarafından ret

Madde 611 - Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.

Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 06.07.2011, E: 2011/7704, K: 2011/11596:

“… Mirasbırakan Cevdet, 23.02.2010 tarihinde ölmüş, geride yasal mirasçı olarak eşi Hafize ile Ahmet, Betül ve Aytül isimli üç çocuğu kalmıştır. Yasal mirasçılardan Aytül süresi içinde mirası kayıtsız ve şartsız reddetmiş, sulh mahkemesince 20.07.2010 tarihinde reddin tespit ve özel kütüğüne tesciline karar verilmiştir. Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse, onun payı miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi varsa altsoyuna, yoksa diğer mirasçılara geçer (TMK. md. 611/1). Mirasın açılması mirasbırakanın ölüm tarihidir. Dosyaya alınan nüfus kaydına göre davacı Zeynep, mirası reddeden Aytül’ün altsoyudur. Aytül mirası reddetmekle, mirasın açıldığı andan geçerli olacak şekilde mirasçılık sıfatını kaybetmiş, onun payı mirasbırakanın vefatında kendisi hayatta değilmiş gibi, mirasın açıldığı andan geçerli olacak şekilde kendi altsoyuna intikal etmiştir. Bu bakımdan davacı Zeynep, yasal mirasçılık sıfatını almış ve mirasa hak sahibi olmuştur. Davacı Zeynep 08.01.1995 doğumlu olup dava velayeten açıldığına göre anne Aytül ile aralarında çıkar çatışması vardır. Davacı Zeynep’e kayyım tayin ettirilerek davanın kayyım huzurunda görülerek hüküm kurulması gerekirken…”

2-) Y. 6. HD, T: 20.06.2011, E: 2011/2204, K: 2011/6644:

“… Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Davanın bu özelliği sebebiyle bütün paydaşların ya da ortakların davada yer almaları zorunludur. Olayımızda davalı olarak gösterilen iştirakli ortak A. U. mirasçılarından F. Ö., E. G., A. S. U., A. U., ve E. G. A. mirası reddettiklerine göre Medeni Kanun’un 551 (yeni kanun 611) maddesi hükmü dikkate alınarak adı geçenlerin mirasçılarının davada taraf olarak gösterilmesi, buna göre taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir…”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Reddeden mirasçının hissesi

Madde 551

Ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmaksızın vefat eden kimsenin mirasçılarından biri, mirası reddederse bunun hissesi murisin vefatında hayatta değil imiş gibi diğer mirasçılara intikal eder.

Ölüme bağlı bir tasarruf bulunupta, hilâfına bir kaydı ihtiva etmediği takdirde mirası reddeden mansup mirasçının hissesi, müteveffanın en yakın kanuni mirasçısına, intikal eder.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 551 inci maddesini karşılamaktadır. İsviçre Medenî Kanununun 572 nci maddesindeki aslına uygun olarak yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yapılmamıştır.

Yürürlükteki metnin birinci fıkrasındaki “Ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmaksızın vefat eden kimsenin mirasçılarından biri” ifadesi çıkarılmış ve “Yasal mirasçılardan biri” ifadesine yer verilmiştir. Zira ortada bir ölüme bağlı tasarruf yoksa, mirası reddetmesi söz konusu olanlar zaten yasal mirasçılardır ve atanmış mirasçılar söz konusu olamaz. Bu nedenle atanmış mirasçıları da içerecek biçimde “mirasçılar” ifadesi yerine “yasal mirasçılar” ifadesinin kullanılması daha uygun bulunmuştur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Ausschlagung eines Miterben

Art. 572

1 Hinterlässt der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen und schlägt einer unter mehreren Erben die Erbschaft aus, so vererbt sich sein Anteil, wie wenn er den Erbfall nicht erlebt hätte.

2 Hinterlässt der Erblasser eine Verfügung von Todes wegen, so gelangt der Anteil, den ein eingesetzter Erbe ausschlägt, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist, an dessen nächsten gesetzlichen Erben.

2-) CCS:

III. Répudiation d’un des cohéritiers

Art. 572

1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X