Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 626

I. Beyana çağrı

D. Sonuçları

I. Beyana çağrı

Madde 626 - Defteri inceleme süresi bittikten sonra her mirasçı, mahkemece bir ay içinde beyanda bulunmaya çağrılır.

Koşullar gerektirdiği takdirde sulh mahkemesi, tereke mallarına yeni değer biçilmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve benzeri durumlar için ek süre verebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 20.06.2005, E: 2005/6847,  K: 2005/9460:

Bkz. madde 619.

2-) Y. 2. HD, T: 17.03.2004, E: 2004/2234, K: 2004/3350:

“… Mahkemece Dairemizin 21.11.2002 gün 11190-12820 sayılı bozma ilamına uyulduğu halde bozma gerekleri yerine getirilmemiştir. Mahkemece yapılacak iş; Terekenin mevcudiyetini alacak borç müfredatını, her malın takdir olunacak kıymetiyle birlikte (taşınmazlar, değerleriyle, taşınır malları sıra numarasıyla, cins, nev’i, adeti ve tesbit edilen değerleriyle birlikte) deftere geçirmek, nerede bulunduklarını belirtmek, ölenin mirasçılarıyla, borçlarını, belirli bir müddet içinde (TMK.md.621) kayıt ve beyana davet için ilân yapmak, muayyen sürenin sonunda defter tutma işlemine son vermek ve defteri incelemeleri için mirasçıları ve diğer ilgilileri çağırmak ve inceleme süresi vermek (TMK.mad.626) bundan sonra mirasçıları, mirası tutulan defter gereğince kabul ve ret için beyana davet etmek ve bu beyanların sonucuna göre işlem yapılmaktan ibarettir. Bozmaya uyulduğu halde açıklanan yol izlenmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. …”

3-) Y. 2. HD, T: 21.11.2002, E: 2002/11190, K: 2002/12820:

Bkz. madde 619.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

D MİRASÇILARI KARAR İTTİHAZINA DÂVET

I. Müddet

Madde 566

Defter tutma muamelesine nihayet verildikten sonra mirasçılardan her biri bir ay zarfında ret veya kabul hususunda bir karar ittihazına davet edilir. Sulh mahkemesi yeniden kıymet takdiri veya ihtilâfın halli gibi hususlarda halin icabına göre işbu müddeti artırabilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 566 ncı maddesini karşılamaktadır.

İsviçre Medenî Kanununun 587 nci maddesinin kenar başlığı “Beyana çağrı süresi” şeklinde, yürürlükteki metinde ise “Müddet” şeklindedir. Her iki metinden farklı olarak kenar başlık “Beyana çağrı” şeklinde değiştirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre’deki aslına uygun olarak madde iki fıkra hâline getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Wirkung

I. Frist zur Erklärung

Art. 587

1 Nach Abschluss des Inventars wird jeder Erbe aufgefordert, sich binnen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu erklären.

2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde zur Einholung von Schätzungen, zur Erledigung von streitigen Ansprüchen u. dgl. eine weitere Frist einräumen.

2-) CCS:

D. Effets

I. Délai pour prendre parti

Art. 587

1 Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.

2 L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X