Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 634

I. Yönetim

B. Usul

I. Yönetim

Madde 634 - Resmî tasfiye, sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır.

Resmî tasfiyeye terekenin defterinin düzenlenmesiyle başlanır ve aynı zamanda yapılacak ilânla mirasbırakanın alacaklılarından ve borçlularından, belirtilen süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri istenir.

Terekenin daha önce resmî defteri düzenlenmiş ise resmî tasfiye bu deftere göre yapılır.

Tasfiye memuru, göreviyle ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Mirasçılar ve tereke alacaklıları, sulh mahkemesine, tasfiye memuru tarafından yapılan veya tasarlanan işlemlerden dolayı bunu öğrendikleri tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı olarak şikâyette bulunabilirler.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 16.04.2003, E: 2003/3244, K: 2003/5572:

“… Dava, terekenin resmî tasfiyesine ilişkindir. … Resmî Tasfiye sulh mahkemesince veya atayacağı bir ya da birkaç tasfiye memuru tarafından yapılır. (MK.m.634/1) Tasfiye memuru görevi ile ilgili işlerini sulh mahkemesinin gözetimi ve denetimi altında yürütür. (MK.m.634/son ve Velâyet ve Vesayet Tüzüğünün 50 ve müteakip maddeleri)

Resmî tasfiye isteği tereke esas defterine kaydedilmiştir. Sulh hukuk mahkemesi bünyesi içinde … esas defterine kaydedilerek yürütülen tereke işlemleri ile ilgili olarak görevsizlik kararı verilemez. Tereke işlerine bakan sulh hâkiminin yukarıdaki esaslar çerçevesinde işin esasını incelemesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırıdır. …”

Not: Kararın diğer kısmı için bkz. madde 632.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B USUL

I. İdare

Madde 574

Resmî tasfiye, sulh hâkimi tarafından icra olunur. Hâkim bu vazifenin ifasına bir veya müteaddit kimseleri memur edebilir. Resmî tasfiye, ilân ile tebliğ üzerine yapılan defter tutma ile başlar. Tasfiye memuru sulh hâkiminin murakabesi altında bulunur ve mirasçılar bu memur tarafından fiil mevkiine konmuş veya konmak üzere bulunmuş olan tedbirler aleyhine sulh hâkimine şikâyet edebilirler.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki kanunun 574 üncü maddesini karşılamaktadır.

Konular bakımından madde dört fıkra hâlinde düzenlenmiş ve üçüncü fıkrada terekenin daha önce resmî defteri düzenlenmişse, resmî tasfiyenin bu deftere göre yapılacağını belirten yeni bir hükme yer verilmiştir.

Yürürlükteki maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi dördüncü fıkra hâline getirilmiştir. Bu fıkrada yürürlükteki metinde yer almayan şikayet süresine yer verilmiş, bu süre yedi gün olarak kabul edilmiştir. Böylece İcra ve İflâs Kanununun 16 ncı maddesinde öngörülen benzer şikâyet süresi ile paralellik sağlanmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Verfahren

I. Verwaltung

Art. 595

1 Die amtliche Liquidation wird von der zuständigen Behörde oder in deren Auftrag von einem oder mehreren Erbschaftsverwaltern durchgeführt.

2 Sie beginnt mit der Aufnahme eines Inventars, womit ein Rechnungsruf verbunden wird.

3 Der Erbschaftsverwalter steht unter der Aufsicht der Behörde, und die Erben sind befugt, bei dieser gegen die von ihm beabsichtigten oder getroffenen Massregeln Beschwerde zu erheben.

2-) CCS:

B. Procédure

I. Administration

Art. 595

1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X