Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 641

II. Mirasçıların sorumluluğu

II. Mirasçıların sorumluluğu

Madde 641 - Mirasçılar, tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar.

Ana ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklar ile torunlara verilecek uygun miktardaki tazminat, bu yüzden terekenin borç ödemeden acze düşmemesi kaydıyla tereke borcu sayılır.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 12.02.1941, E: 1939/5, K:1941/4:

Bkz. madde 599.

2-) Y. 13. HD, T: 07.07.2005, E: 2005/7360, K: 2005/11700:

“… Davacı, davalının murisi annesi Kamile Hakveren’den aldığı vekâlet görevini yerine getirmesine rağmen vekâlet ücretinin ödenmediğini ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Mahkemece aktif husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Vekâlet veren vekilinin verdiği hizmet karşılığı vekâlet ücretini ödemekle yükümlü olduğu gibi, davacının vekâlet hizmeti verdiğini iddia ettiği murise Kamile Hakveren’in kızı ve mirasçısı olduğu tartışmasız olan davalı Aysel Sağlık … da M.K.’nun 582. Türk Medenî Kanunun 641/1 maddesine göre murisesi annesinin borçlarından müteselsilen sorumlu olur. Durum böyle olunca davalıya husumet düşer. Mahkemece işin esasına girilerek iddia ve savunma doğrultusunda taraflardan delilleri sorulup toplanmalı ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. …”

3-) Y. 4. HD, T: 24.02.2004, E: 2003/11479, K: 2004/2091:

“… Davacı; davalıların murisi olan Murat’ın yalan beyanları nedeniyle kendisinin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettiğini, daha sonra kendisinin şikayeti üzerine Murat’ın iftira suçundan yargılanıp mahkum olduğunu ve bu kararın kesinleştiğini, bu iftira eyleminden dolayı kişilik haklarının zarar gördüğünü ancak bu arada Murat’ın ölmüş olması nedeniyle mirasçıları olan davalılar aleyhine dava açmak durumunda kaldığını belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

… Mirasçılar murisin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludur. Bunun sonucu olarak da alacaklı mirasçılardan birine, bir kısmına veya tamamına karşı dava açabilir. Eldeki davanın niteliği itibariyle mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı değil, ihtiyari dava arkadaşlığı vardır. Bu nedenle de her bir davalı (mirasçı) hakkındaki dava diğerinden bağımsız olduğundan davalılar ayrı ayrı iddia ve savunmada bulunabilirler.

Somut olayda da, davalılardan bir kısmı zamanaşımı definde bulunmuşlardır. Zamanaşımı defi borcun aslını ortadan kaldırmayan ancak bu hakkın ileri sürülmesine engel olan kişisel bir defidir, ihtiyari dava arkadaşlarının hepsi için ortak olan bir defi (örneğin zamanaşımı def’i) sadece bunu ileri sürmüş olan davalı taraf bakımından hüküm ifade eder. Şu haliyle açılan davada davalılardan sadece üçü zamanaşımı def’inde bulunduğu halde tüm davalılar yönünden davanın zamanaşımı nedeniyle reddi yerinde değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Mirasçıların mesuliyeti

Madde 582

Mirasçılar, müteveffanın borcundan müteselsilen mesuldürler.

III-) Madde Gerekçesi:

Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki 582 nci maddenin arılaştırılmak suretiyle tekrarından ibarettir.

İkinci fıkra ise, İsviçre’de 6 Ekim 1972 tarihinde 633 üncü ve 603 üncü maddelerde yapılan değişiklik göz önünde tutulmak suretiyle kaleme alınmıştır. İsviçre Medenî Kanununun 633 üncü maddesi 6 Ekim 1972 tarihinde yürürlükten kaldırılmış, bu madde hükmü 603 üncü maddeye alınmıştır. İsviçre Medenî Kanununun 633 üncü maddesinin karşılığı olan yürürlükteki Kanunun 610 uncu maddesi, bu nedenle maddenin ikinci fıkrası olarak kaleme alınmıştır.

Bu fıkra sayesinde, yürürlükteki Kanunun 610 uncu maddesinde yer alan bu tür borçlar da mirasçıların müteselsil sorumluluklarına dahil edilmiştir. Böylelikle, maddede belirtilen çocuklar ile torunlara verilecek uygun tazminat, terekenin paylaşılmasından önce hak sahiplerine ödenecek, bundan sonra, geri kalan tereke değerleri mirasçılar arasında paylaşılacaktır. Ancak bunun için terekenin borç ödemeden acze düşmemesi gerekir. Aksi takdirde belirtilen çocuk ve torunlara böyle bir tazminat ödenmesi yoluna gidilemeyecektir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Haftung der Erben

Art. 603

1 Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar.

2 Die angemessene Entschädigung, die den Kindern oder Grosskindern für Zuwendungen an den mit dem Erblasser gemeinsam geführten Haushalt geschuldet wird, ist zu den Erbschaftsschulden zu rechnen, soweit dadurch nicht eine Überschuldung der Erbschaft entsteht.

2-) CCS:

II. Responsabilité des héritiers

Art. 603

1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2 Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X