Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 694

4. Giderler ve yükümlülükler

4. Giderler ve yükümlülükler

Madde 694 - Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri, vergiler ve diğer yükümlülükler, aksine bir hüküm bulunmadıkça, paydaşlar tarafından payları oranında karşılanır.

Payına düşenden fazlasını ödemiş bulunan paydaş, diğerlerine payları oranında rücu edebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 11.06.1947, E: 1947/5, K: 1947/18:

Bkz. madde 732.

2-) Y. 13. HD, T: 26.01.2010, E: 2009/7020, K: 2010/622:

“... Dava, müşterek mülkiyette pay sahibi olan davacının, müşterek mülkiyetin kurulduğu 1993 yılından itibaren taşınmaza yaptığını iddia ettiği masrafların ödetilmesi istemine ilişkin olup, ortak mülkiyete konu olan fıstık bahçesinin her sene yapılan hasadından sonra elde edilen ürünün taraflar arasında eşit şekilde paylaşıldığı uyuşmazlık konusu değildir. Davacı, her sene hasat sonrasında fıstıkların toplanmasına ilişkin masrafların ödendiğini, ne var ki ortaklığın kurulduğu 1993 yılından itibaren sürüm, budama, ilaçlama gibi masrafların ise ödenmediğini belirterek alacak talebinde bulunmuş, davalılar ise hasat sonunda ürün paylaşılırken, tüm masrafların düşüldüğünü, 1993 yılından beri hasat alındığı halde bakım masraflarının ödenmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, bu sebeple de davacı tarafından yapıldığı iddia edilen masraflar yapılmış ise, bunların zamanında ödendiğini savunmuşlardır. Taraflar arasında her sene elde edilen ürünün eşit şekilde paylaşıldığı, bu paylaşımdan önce fıstık toplanmasına ilişkin hasat masraflarının da davalılar tarafından ödendiği uyuşmazlık konusu olmadığına göre, karine olarak, taşınmaza yapılan sürüm, budama gibi diğer tüm masrafların da ürün paylaşımından önce elde edilen üründen mahsup suretiyle ödendiğinin kabulü gerekir. Aksinin kabulü, hayatın olağan akışına ve dinlenen tanık beyanlarından anlaşıldığı üzere yöredeki örf ve âdete de aykırıdır. Karine olarak kabul edilen bir durumun aksini ispat etmek ise bunu iddia eden tarafa aittir. O halde davacı, taşınmaza yapmış olduğu sürüm, budama gibi masrafların, her sene ürün paylaşımından önce, davalılar tarafından ödenmediğini yasal delilerle ispat etmekle yükümlü olduğu halde, karine olarak kabul edilen bir durumun aksini yasal delillerle ispat edemediğinden mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. ...”

3-) Y. 15. HD, T: 29.06.2005, E: 2004/6640, K: 2005/3892:

“... yanlar arasındaki sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı halde, davalı arsa sahiplerinin sorumluluğunun Medeni Yasanın 694. maddesi gereğince arsa paylarına göre olması gerektiği gözden kaçırılarak davalıların “müteselsilen” sorumlu tutulmaları da doğru olmadığından hükmün bu sebeple de bozulması gerekmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi: 

4- Masraflara ve mükellefiyetlere iştirak

Madde 626

Müşterek mülkiyete terettüp eden veya müşterek mülkiyeti takyit eyliyen idari masraflar, vergiler ve sair mükellefiyetler hilâfına hüküm yoksa hisseleri nispetinde bütün hissedarlara ait olur.

Hissedarlardan biri hissesinden fazla tediyatta bulunursa bu fazla ile hisseleri nispetinde diğer hissedarlara rücu eder.

III-) Madde Gerekçesi: 

Yürürlükteki Kanunun 626 ncı maddesini karşılamaktadır. Kenar başlığıyla birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

7. Tragung der Kosten und Lasten

Art. 649

1 Die Verwaltungskosten, Steuern und anderen Lasten, die aus dem Miteigentum erwachsen oder auf der gemeinschaftlichen Sache ruhen, werden von den Miteigentümern, wo es nicht anders bestimmt ist, im Verhältnis ihrer Anteile getragen.

2 Hat ein Miteigentümer solche Ausgaben über diesen Anteil hinaus getragen, so kann er von den anderen nach dem gleichen Verhältnis Ersatz verlangen.

2-) CCS:

7. Contribution aux frais et charges

Art. 649

1 Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

2 Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X