Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 7

II. Resmî belgelerle ispat

II. Resmî belgelerle ispat

Madde 7 - Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur.

Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 14.06.1965, E: 1965/3, K: 1965/3:

“… Medenî Yasanın 7 nci maddesi hükmünce, resmî kütükler ancak doğru olmadıkları ispat edilinceye değin, delil değerini taşırlar ve resmî kütüklerin doğru olmadığını ispat özel bir şekle bağlı değildir. Bu hüküm gereğince, Nüfus Kütüğünde veya evlenme kütüğünde bir evlenmenin yazılı olmadığının ispatı, herhangi bir şekle bağlı tutulmuş değildir yani bu yön, tanıkla dahi ispat olunabilir. Esasen, gerek Nüfus Kütüğünün, gerekse Tapu Kütüğünün doğru olmadığını ispat için, tanık dinlenegelmektedir ve bu konularda tanık dinlenmesinde hiçbir tereddüt yoktur. Yalnız Medenî Yasanın 7 nci maddesindeki resmi senetlerin doğru olmadığını ispat etmenin dahi, hiçbir şekle bağlı olmadığı yollu hüküm, 1086 sayılı Hukuk Yargılamaları Usulü Yasasının 290 ıncı ve 295 inci maddeleri ile değişikliğe uğramış bulunmaktadır …” (RG. 15.07.1965; S: 12049).

2-) Y. 2. HD, T: 05.10.2007, E: 2006/18021, K: 2007/13364:

“ … Resmi sicil ve senetler belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir (TMK. md. 7). Doğum ve ölüm olayı, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa, gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir (TMK. md. 30) …”

Not: Kararın diğer kısmı için bkz. madde 30.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Resmî sicil ve senetler

Madde 7

Resmî sicil ve senetlerin doğru olmadığı sabit oluncaya kadar münderecatı ile amel olunur. Bu münderecatın doğru olmadığını ispat, bir şekli mahsusa bağlı değildir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 7 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin düzenlediği konuların daha iyi anlatması bakımından maddenin kenar başlığı “Resmî belgelerle ispat” şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasında “Resmî sicil ve senetlerin doğru olmadığı sabit oluncaya kadar mündericatı ile amel olunur.” şeklindeki anlaşılması güç ifade yerine, kısa ve olumlu bir cümle ile “Resmî sicil ve senetler belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur.” ifadesi tercih edilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası da aynı amaçla sadeleştirilmiş ve daha anlaşılır bir ifadeyle kaleme alınmıştır. Maddede “kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça” deyimi, resmî sicil ve senetlerin içeriğinin doğru olmadığının ispatıyla ilgili her türlü kanunu ifade etmektedir. Bu anlamda olmak üzere, bu kanunlar usul kanunları olabileceği gibi, bunun dışındaki diğer kanunlar da olabilir. “Sicil”, kayıt, şerh ve tescil gibi bütün işlemleri kapsayan bir üst kavram olduğundan, maddede “sicil” sözcüğüne yer verilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Beweis mit öffentlicher Urkunde

Art. 9

1 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.

2 Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden.

2-) CCS:

II. Titres publics

Art. 9

1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.

2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X