Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 731

I. Genel olarak

B. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları

I. Genel olarak

Madde 731 - Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları, tapu siciline tescil edilmeksizin etkili olur.

Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi, buna ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine bağlıdır.

Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 16.05.1951, E: 1949/6-19, K: 1951/3:

Bkz. madde 733.

2-) YİBK, T: 24.05.1982, E: 1982/1, K: 1982/1:

“… 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre dağıtılan topraklar üzerindeki mülkiyet hakkının, aynı Kanunun 57 ve 58. maddelerinde yer alan kısıtlamaları (takyitleri) bu kanun yürürlükten kalktıktan sonra da varlığını saklı tuttuğuna ve bu nedenle toprak sahibinin kısıtlamalara (takyitlere) aykırı davranması halinde Hazine’nin sözü edilen 57 ve 58. maddeler hükümlerince geri alma davası açabileceğine … karar verildi.” (RG. 05.07.1982; S: 17745).

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B GAYRİMENKUL MÜLKİYETİN TAKYİTLERİ

I. Umumiyetle

Madde 657

Mülkiyetin kanuni takyitleri tapu siciline kayde hacet olmaksızın muteber olur. Bu takyitler, ancak resmî bir senedle ve tapu siciline kayıt ile ilga veya tadil olunabilir. Ammenin menfaati için vazolunan takyitler tadil ve ilga olunamaz.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 657 nci maddesini karşılamaktadır.

Madde İsviçre Medenî Kanununun 680 inci maddesine uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiş ve kenar başlığı ile birlikte arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

İkinci fıkrada, kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin sözleşmelerin tapu kütüğünde nereye kaydedileceği hususundaki tereddütleri gidermek üzere, bunların şerh verilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Beschränkungen

I. Im allgemeinen

Art. 680

1 Die gesetzlichen Eigentumsbeschränkungen bestehen ohne Eintrag im Grundbuch.

2 Ihre Aufhebung oder Abänderung durch Rechtsgeschäft bedarf zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und der Eintragung in das Grundbuch.

3 Ausgeschlossen ist die Aufhebung oder Abänderung von Eigentumsbeschränkungen öffentlich-rechtlichen Charakters.

2-) CCS:

B. Restriction de la propriété foncière

I. En général

Art. 680

1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

3 Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

V-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Selahattin Sulhi Tekinay; Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, İstanbul, 1998.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X