Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 814

c. Malvarlığı intifaında borçların faizi

c. Malvarlığı intifaında borçların faizi

Madde 814 - Malvarlığı intifaında, intifa hakkı sahibi bu malvarlığındaki borçların faizlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak, durum ve koşullar haklı gösteriyorsa, intifa hakkı sahibi bu yükümlülükten kurtarılmasını isteyebilir. Bu takdirde intifa hakkı, borçların ödenmesinden sonra kalan kısım üzerinde devam eder.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 07.04.1954, E: 1949/25, 1952/13, K: 1954/12:

“… Yukarda izah edildiği üzere, kanunumuzun 540 ıncı maddesinde, karı koca ile büyükbaba ve büyükananın baba ve anaları ile kardeşlerine ait intifa hakkı aynî hak olarak kabul edilmiştir. İntifa hakkı, bir mamelekin tamamına taallûk ettiği cihetle hak sahibi sözü geçen kanunun 738 inci maddesi hükmüne göre yalnız faiz ile mükellef olup borçtan mesul değildir. Eğer alacaklılara ana borcu da ödemişse ödediği miktarla diğer mirasçılara rücû hakkını haizdir. Bu itibarla Dördüncü ve Beşinci Hukuk Daireleriyle İcra ve İflâs Dairelerinde intifa hakkı sahiplerinin terike borcundan şahsan mesul olmadıkları yolunda ötedenberi teessüs eden içtihat, izah edilen kanun hükümlerine ve intifa hakkı müessesesinin hukukî mahiyetine daha uygun görülmüştür.

Binaenaleyh mirasçılardan kanuni intifa hakkı sahiplerinin müteveffanın borcundan şahsi mallariyle mesul olmayıp yalnız faizden mesul bulunduklarına … karar verildi.” (RG. 17.07.1954; S: 8757).

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

c) Bir mamelekin borçlarının faizi

Madde 738

Bir mamelekin intifa hakkına malik olan kimse, bu mameleki takyit eden borçların faizlerini ödemekle mükelleftir. Fakat, ahval müsait olduğu takdirde, bu mükellefiyetten beri tutulmasını isteyebilir. Bu halde kendi istifade hakkı, borçların tediyesinden artan miktara iner.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 738 inci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Ancak, maddenin kenar başlığı içeriğine uygun olarak, “Bir mamelekin borçlarının faizi” yerine “Malvarlığı intifaında borçların faizi” şeklinde düzenlenmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

c. Zinspflicht bei Nutzniessung an einem Vermögen

Art. 766

Steht ein Vermögen in Nutzniessung, so hat der Nutzniesser die Kapitalschulden zu verzinsen, kann aber, wo die Umstände es rechtfertigen, verlangen, von dieser Zinspflicht dadurch befreit zu werden, dass nach Tilgung der Schulden die Nutzniessung auf den verbleibenden Überschuss der Vermögenswerte beschränkt wird.

2-) CCS:

c. Intérêts des dettes d’un patrimoine

Art. 766

L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X