Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 857

2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda

2. Birden çok kişiye ait taşınmazlarda

Madde 857 - Paylı mülkiyette paydaş kendi payını rehnedebilir.

Pay üzerinde rehin kurulduktan sonra paydaşlar malın tamamını rehnedemezler.

Elbirliği mülkiyetine tâbi taşınmaz, ancak bütün olarak ve maliklerin tamamı adına rehnolunabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 12. HD, T: 13.06.2005, E: 2005/9316, K: 2005/13783:

“ ... Takip konusu ipotek senedinde, taşınmazda 13/40 pay sahibi borçlu İrfan Alkan ile 13/40 pay sahibi Ali Faruk Özalp hisseleri üzerine 150.000.000.000 TL. bedelli alacaklı Hurşit Çakır lehine müştereken ipotek verdikleri, daha sonra ipotek veren hissedar Ali Faruk Özalp kendi adına kayıtlı 13/40 hissesini üzerinde bulunan hak ve yükümlülükleri ile birlikte 6/40 hisseyi ipotek alacaklısı Hurşit Çakır’a 7/40 hisseyi de borçlu İrfan Alkan’a sattığı resmi satış senedinden anlaşılmaktadır.

T.M.K.’nun 857. maddesinin 1. fıkrasında “paylı mülkiyette, paydaş kendi payını rehnedebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Taşınmazdaki hissedarlar aleyhine ipotek tesis edilirken ipotek borçluları arasında müteselsil sorumluluk düzenlenmediğinden her paydaş kendi hissesi oranında ipotekten sorumlu olur. T.M.K.nun 888. maddesinde belirtildiği üzere ipotekli taşınmazın bir başkasına satılması teminatında bir değişiklik meydana getirmez. Bu durumda, borçlu Ali Faruk Özalp’ın 13/40 hissesi üzerinde bulunan 150.000.000.000 TL. ipotek bedeli, bu hisseyi satın alan Hurşit Çakır ve İrfan Alkan’a satın aldıkları hisselerin oranında ipotek alacaklısına karşı sorumluluk yükler. Olayımızda, borçlu Fatma Alkan (İrfan Alkan) ipotek borçlusu Ali Faruk Özalp’ın 7/40 hissesini üzerindeki rehinle birlikte satın aldığından ipotek alacaklısına karşı (kendi ipotek sorumluluğu haricinde) 150.000.000.000 TL. ipotek bedelinin satın aldığı hisseye düşen miktarından da sorumlu olması gerekirken borçlu Ali Faruk Özalp’ın tüm hissesinden sorumluluğu kapsar şekilde mahkemece karar verilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının açıklanan nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir. ...”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

2- Gayrimenkul birden ziyade kimselere ait ise

Madde 772

Bir gayrimenkulün hissedarlarından herbiri, kendi hissesini, rehin hakkı ile takyit edebilir.

Fakat, iştirak halindeki mülkiyette, gayrimenkulün rehni; ancak tamamı, iştirake dahil olanların cümlesi namına takyit edilmek suretiyle sahih olur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 772 nci maddesini karşılamaktadır.

Yürürlükteki Kanundan farklı olarak ve İsviçre Medenî Kanununun 648 inci maddesinin son fıkrasında 19 Aralık 1963 tarihinde yapılan değişikliğe uygun şekilde maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu yeni hükümle, bir veya bir kaç pay üzerine rehin kurulduktan sonra o taşınmazın tümü üzerinde rehin kurulması yasaklanmıştır. Bu suretle böyle bir rehnin paraya çevrilmesinde karşılaşılacak zorluklar önlenmek istenmiştir. Başka bir hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

2. Bei gemeinschaftlichem Eigentum

Art. 800

1 Steht ein Grundstück in Miteigentum, so kann jeder Eigentümer seinen Anteil verpfänden.

2 Steht ein Grundstück in Gesamteigentum, so kann es nur insgesamt und im Namen aller Eigentümer verpfändet werden.

2-) CCS:

2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs

Art. 800

1 Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.

2 Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X