Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 929

VII. Hukukî ilişkide değişiklik

VII. Hukukî ilişkide değişiklik

Madde 929 - Borçlu borcun kısmen ödenmesi veya borç yükünün hafifletilmesi ya da güvencenin azaltılması gibi hukukî ilişkide meydana gelen değişiklikleri tapu kütüğüne tescil ettirme hakkına sahiptir.

Tapu memuru, bu tür değişiklikleri senet üzerine de yazar.

Meydana gelen değişikliklerin tescil edilmemiş olması hâlinde, senette yazılı yıllık edimlerin ödenmiş olması dışındaki değişiklikler senedi iyiniyetle kazanan kimseye karşı ileri sürülemez.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

VII. Hukuki münasebette değişiklik

Madde 843

Borca karşı alelhesap tediyatta bulunulması, yahut borcun tahfifi, yahut gayri menkul üzerindeki takyidin fekki gibi bir suretle tadilât icra edildiği takdirde borçlu bu tadilâtı tapu sicilline kaydettirmek hakkını haizdir. Tapu memuru, bu tadilâtı senede işaret etmeğe mecburdur. Bu tescil yapılmadığı halde; senevi taksit şeklinde vâkı olan tediyeler müstesna olmak üzere vuku bulan tadilât, senedi hüsnü niyetle iktisap etmiş olan kimseye karşı dermeyan olunamaz.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 843 üncü maddesini karşılamaktadır. Kaynak Kanunun 874 üncü maddesine uygun olarak üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Maddeyle borçlunun sorumluluğunda bir azalma meydana gelmiş ise, borçluya bu azalmayı tapu kütüğüne tescil ve senet üzerine yazdırma hakkı verilmektedir. Bu yöndeki bir değişiklik eğer tapuya tescil edilmemiş ise, bu senetleri iyiniyetle kazananlara (iktisap edenlere) karşı borçlu bu değişiklikleri ileri süremeyecektir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

VII. Aenderungen im Rechtsverhältnis

Art. 874

1 Erleidet das Rechtsverhältnis eine Änderung, wie namentlich bei Abzahlung an die Schuld, Schulderleichterung oder Pfandentlassung, so hat der Schuldner das Recht, sie im Grundbuch eintragen zu lassen.

2 Der Grundbuchverwalter hat diese Änderung auf dem Titel anzumerken.

3 Ohne diese Eintragung kann jeder gutgläubige Erwerber des Titels die Wirkung der Änderung im Rechtsverhältnis von sich ablehnen, mit Ausnahme der Abzahlungen, die mit in dem Titel vorgeschriebenen Annuitäten stattfinden.

2-) CCS:

VII. Modifications survenues

Art. 874

1 Si des modifications se produisent, notamment si le débiteur paie un acompte ou s’il obtient un allégement de la dette ou un dégrèvement, il a le droit de les faire inscrire au registre foncier.

2 Le conservateur doit mentionner ces modifications sur le titre.

3 A défaut d’inscription, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi du titre, sauf pour les acomptes payés sous forme d’annuités.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 874. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X