Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 104

IV. Tescil ve ilân

IV. Tescil ve ilân

Madde 104 - Tesciline karar verilen vakıf, vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilir; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile kaydolunur.

Tescil kararı, başka bir mahkemece verilmiş ise, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilir.

Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkezî sicile kaydolunan vakıf Resmî Gazete ile ilân olunur.

Tescil ve ilân “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” 1 hükümlerine göre yapılır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 18. HD, T: 29.01.2007, E: 2006/10892, K: 2007/392:

“… 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 104. maddesinin 3. fıkrasına göre mahkemenin tescil kararından sonra V. Genel Müdürlüğünce merkezî sicile kaydolunan vakfın sadece Resmî Gazete ile ilân edileceği hükme bağlanmış olup, senet değişikliklerinin ilân edileceğine dair bir hüküm bulunmadığı halde; mahkemece değişiklik kararının Resmî Gazetede ilânına karar verilmesi

... doğru görülmemiştir. … ”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Vakfın şekli

Madde 74 / f. 1, f. 4 ve f. 5

(903 sayılı ve 13.07.1967 tarihli Kanunun 1. maddesi ile değişik)2 Vakıf, resmî senetle veya vasiyet yolu ile kurulur ve vakfedenin ikametgâhı asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Mahkeme, tescil hususunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezî sicile kaydolunmak üzere, resen tebliğ eder.

...

Merkezî sicile kaydedilen vakıf, Resmi Gazete ile ilân edilir.

Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılacağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın muhtevası ve ne suretle yapılacağı tüzük ile tayin edilir.

Not: Hükmün tam metni ve 903 sayılı Kanunla değişikliğe uğramadan önceki hali için bkz. madde 102.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde kısmen yürürlükteki Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasını karşılamaktadır. Birinci fıkrada vakfın, hem vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile ve hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile tescil edilmesi düzenlenmiştir. İkinci fıkrada tescil kararının başka bir mahkemece verilmesi hâlinde, ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilmesi öngörülmüştür. Vakfın tescili kararı, vakfın yerleşim yerinden başka bir yer mahkemesinde verilmiş ise, bu kararı veren mahkeme, karar ile buna dayanak olan belgeleri vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderecek ve geriye kalan işlemler yerleşim yeri mahkemesi tarafından tamamlanacaktır. Üçüncü fıkrada, yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim tamamlanacaktır. Üçüncü fıkrada yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine, merkezî sicile kaydolunan vakfın Resmî Gazete ile ilân edileceği; dördüncü fıkrada, tescil ve ilânın tüzük hükümlerine göre yapılacağı açıklanmıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Form der Errichtung

Art. 81

1 Die Errichtung erfolgt in der Form einer öffentlichen Urkunde oder durch letztwillige Verfügung.

2 Die Eintragung in das Handelsregister erfolgt auf Grund der Stiftungsurkunde und nötigenfalls nach Anordnung der Aufsichtsbehörde unter Angabe der Mitglieder der Verwaltung.

2-) CCS:

II. Forme

Art. 81

1 La fondation est constituée par acte authentique ou par testament.

2 L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 81. maddesi 08.10.2004 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2006 itibariyle değişikliğe uğramıştır.1   Hükmün 4. fıkrasında yer alan “…tüzük…” şeklindeki ibare, 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 139. maddesinin b bendi gereğince “…Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik…” şeklinde değiştirilmiştir (RG. 07.07.2018; S: 30471-2. Mükerrer).

 

2   RG. 24.07.1967; S: 12655.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X