Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 141

1. Tören yeri

II. Yapılışı

1. Tören yeri

Madde 141 - Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 07.03.2011, E: 2011/2995, K: 2011/3882:

Bkz. madde 151.

2-) Y. 2. HD, T: 30.11.2006, E: 2006/8409, K: 2006/16681:

“... Davacının 31.1.2002 tarihinde hasımsız olarak açtığı davada, 18.11.1979 tarihinde vefat eden Yusuf Köse ile 1974 yılında gayri resmî olarak evlendiklerini belirterek evliliğin tespiti ile tesciline karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulü ile davacının Yusuf Köse ile 1974-1979 yılları arasında evli olduğunun tespitine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ … (na) “…göre evlenme şekle bağlı akitlerdendir. İki tarafın evlendirme memuru ve tanıklar önünde karşılıklı olarak bu konudaki iradelerini açıkça bildirmeleri şarttır.

Bu itibarla, bir evlendirme akdine dayanmadan birleşen davacı Nazmiye Gürbüz ile Yusuf Köse arasında geçerli bir nikâh akdi meydana gelmediği halde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. …”

3-) Y. 2. HD, T: 31.03.2003 , E: 2003/3387, K. 2003/4492:

“… Türk Medeni Kanununun 141. maddesi uyarınca evlenme töreninin evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılması yine eşlerin yetkili evlendirme memuru önünde evlenme iradelerini açıklamaları gerekir. Taraflar arasında bu şekilde bir evlenme akdi bulunmadığından evlenme yok hükmündedir. Evliliğin yokluğunun tesbitine karar verilmesi gerekirken boşanmaya karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Evlenme merasimi

1- Aleniyet

Madde 108

Evlenme; Reşit iki şahit muvacehesinde belediye dairesinde veya heyeti ihtiyariyede, belediye reisi veya reisin evlenme işlerinde memur ettiği vekili veya muhtar tarafından alenen akdolunur. Evleneceklerden birinin belediye veya heyeti ihtiyariyeye gelemiyecek derecede hastalığı tabip raporiyle tebeyyün ederse, evlenme başka bir yerde dahi akdolunabilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 108 inci maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle evlenme merasiminin yeri ve usulü düzenlenmektedir. Buna göre evlenme töreni evlendirme memuru ile iki ergin ve ayırt etme gücüne sahip tanığın önünde ve açık (alenî) olarak yapılmak zorundadır. Kural olarak evlenme tören yeri evlendirme dairesidir. Fakat istem üzerine evlendirme memurluğunun uygun bulacağı diğer yerlerde de bu tören yapılabilecektir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün karşılığı için İsviçre Medenî Kanunu’nun iki maddesini zikretmek gerekir:

1-) ZGB:

a-) C. Trauung

I. Ort

Art. 101

1 Die Trauung findet im Trauungslokal des Zivilstandskreises statt, den die Verlobten gewählt haben.

2 Ist das Vorbereitungsverfahren in einem andern Zivilstandskreis durchgeführt worden, so müssen die Verlobten eine Trauungsermächtigung vorlegen.

3 Weisen die Verlobten nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar ist, sich in das Trauungslokal zu begeben, so kann die Trauung an einem andern Ort stattfinden.

b-) II. Form

Art. 102

1 Die Trauung ist öffentlich und findet in Anwesenheit von zwei mündigen und urteilsfähigen Zeuginnen oder Zeugen statt.

2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte richtet an die Braut und an den Bräutigam einzeln die Frage, ob sie miteinander die Ehe eingehen wollen.

3 Bejahen die Verlobten die Frage, wird die Ehe durch ihre beidseitige Zustimmung als geschlossen erklärt.

2-) CCS:

a-) C. Célébration du mariage

I. Lieu

Art. 101

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.

2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.

3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. 

b-) II. Forme

Art. 102

1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2 L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.

3 Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 141. maddesinin 1. cümlesi, İsviçre Medenî Kanunu’nun 101. maddesinin 1. fıkrası ile 102. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir. Türk Medenî Kanunu’nun 141. maddesinin 2. cümlesi ise İsviçre Medenî Kanunu’nun 101. maddesinin 3. fıkrasına tekabül etmektedir. Ancak her iki hüküm karşılaştırıldığında şu husus dikkati çekmektedir: İsviçre’deki düzenlemeye göre, evlenme töreninin nikâh salonundan başka bir yerde yapılabilmesi için nişanlıların kendilerinden evlenme töreni için nikâh salonuna gelmelerinin açıkça beklenemeyeceğini ispat etmeleri gerekir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X