Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 157

1. Çocuklar yönünden

II. Sonuçları

1. Çocuklar yönünden

Madde 157 - Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar.

Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T:13.05.2010, E: 2009/6395, K: 2010/9708:

“… 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle (TMK madde 160) evlenmenin butlanı davalarında yetki bakımından boşanmaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı ve bu hususta davalı tarafın herhangi bir itirazının bulunmadığının anlaşılmasına göre (TMK madde 160) aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Davalıların bu evlilikten olma 12.03.2001 doğumlu Enes adlı bir çocukları bulunmaktadır. Mahkemece evliliğin butlanına karar verilse dahi çocuğun evlilik içinde doğmuş sayılacağı (TMK madde 157) dikkate alınarak velayet ve kişisel ilişki yönlerinden bir düzenleme yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu yön dikkate alınarak müşterek çocuğun velayeti konusunda herhangi bir hüküm kurulmaması doğru olmamıştır…

Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle bozulmasına, hükümün bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeplerle onanmasına…”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Butlanın hükümleri

1- Çocuklar

Madde 125

Feshine hükmolunan bir evlenmeden doğan çocukların nesebi, baba ve anaları hüsnü niyet sahibi olmasalar bile sahihtir.

Çocuklar ile ana ve baba arasındaki haklar ve borçlar, boşanma hükümlerine tabidir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 125 inci maddesini karşılamaktadır.

Madde sade ve daha anlaşılır bir hâle getirilmiştir. Maddede yürürlükteki metinden farklı olarak “fesih” sözcüğü yerine, mutlak butlan ve nisbî butlanı ifade etmek üzere “butlan” sözcüğüne yer verilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Wirkungen

Art. 109

1 Die Ungültigkeit einer Ehe wird erst wirksam, nachdem das Gericht die Ungültigerklärung ausgesprochen hat; bis zum Urteil hat die Ehe mit Ausnahme der erbrechtlichen Ansprüche, die der überlebende Ehegatte in jedem Fall verliert, alle Wirkungen einer gültigen Ehe.

2 Für die Wirkungen der gerichtlichen Ungültigerklärung auf die Ehegatten und die Kinder gelten sinngemäss die Bestimmungen über die Scheidung.

2-) CCS:

D. Effets du jugement

Art. 109

1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

 

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 157. maddesinin 2. fıkrası, İsviçre Medenî Kanunu’nun 109. maddesinin 2. fıkrasına tekabül etmektedir. Kaynak İsviçre Medenî Kanununun 109. maddesine 16.12.2005 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2008 itibariyle 3. fıkra eklenmiştir. Anılan hükme göre eğer evlilik vatandaşlığa veya oturma iznine ilişkin kuralları dolanmak maksadı ile gerçekleştirildiği için iptal edilmiş ise kocanın babalığına ilişkin karinenin uygulanma imkânı kalmayacaktır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X