Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 469

D. Görev ve yetki

D. Görev ve yetki

Madde 469 - Devletin vesayet dairelerinde görevli kişilere karşı rücu davasına bakmaya, vesayet dairelerinin bulunduğu yere en yakın asliye mahkemesi yetkilidir.

Vesayetle ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yer asliye mahkemesinde görülür.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 07.04.2003, E: 2003/1487, K: 2003/4930:

“… Vesayet ile ilgili tazminat ve diğer rücu davaları vesayet dairelerinin bulunduğu yer asliye mahkemesinde görülür. Görevli ve yetkili mahkemede vesayet dairelerinin bulunduğu yer Akyazı ilçesi olup, bu konudaki kesin yetkili ve görevli mahkeme Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesidir. Kesin yetki kamu düzeniyle ilgili olup yargılamanın her safhasında mahkemelerce kendiliğinden nazara alınır. (TMK. md. 469/2) Bu nedenle dava dilekçesinin yetki yönünden reddi, dosyanın yetkili Akyazı ilçesi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden davaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

C MESULİYET DÂVASININ MERCİİ RÜYETİ

Madde 413

Vasi ve vesayet dairelerinin âzası ile hazine aleyhindeki tazminat dâvaları alelâde zarar ve ziyan dâvalarını rüyet eden mahkemede ikame olunur ve mahkemei asliye heyetinin alâkadar oldukları tazminat dâvaları en yakın diğer bir mahkemei asliyeye gönderilir. Bu mesuliyet dâvasının rüyeti, idari makamlarca tahkikatı evveliye icrasına mütevakkıf değildir.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde vesayet makamında görevli kişilere karşı Devletin rücu davasına bakmaya, vesayet makamının bulunduğu yere en yakın asliye mahkemesinin yetkili olacağını belirtmektedir. Böyle bir hükme kanunda ihtiyaç vardır. Zira vesayet makamında görevli kişilerin, hâkim olarak bulunduktan yerde bu davanın görülebileceğini kabul etmek isabetli bir çözüm olamaz. Buna karşılık, tazminat davaları ve diğer rücu davaları vesayet makamının bulunduğu yerdeki asliye mahkemelerinde görülebilecektir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X