Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 73

1. Niteliği ve oluşumu

II. Genel kurul

1. Niteliği ve oluşumu

Madde 73 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 18. HD, T: 03.07.2006, E: 2006/3310, K: 2006/5512:

“… Vakfın daha önce tescil edilen kuruluş senedinin incelenmesinde, vakfın organları, mütevelli heyeti danışma kurulu, yönetim kurulu ve genel sekreterlik olarak belirtilmiş, vakıf senedinde değişiklik yapılması konusunda bu organlardan hangisinin yetkili olduğu hususunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Belirtilen konuda vakı(f)ları düzenleyen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101 ve izleyen maddelerinde de bir açıklık bulunmamaktadır. Anayasanın “Dernek Kurma Hürriyeti” başlığını taşıyan ve derneklerle ilgili hükümler içeren 33. maddesinin son fıkrasında “Bu madde hükümleri vakı(f)larla ilgili olarak da uygulanır” kuralı yer almaktadır. Anayasanın bu maddesinin yollaması ile Türk Medeni Kanununun Derneklerle ilgili maddeleri ve Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamaları gözönünde tutulduğunda, özellikle anılan Yasanın 73. maddesi hükmü dikkate alındığında, davacı vakfın senedinde değişiklik yapılmasına karar vermesi gereken yetkili organın vakfın mütevelli heyeti (genel kurulu) olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde dava konusu edilen vakıf senedindeki değişikliklere vakfın en yetkili karar organı olan mütevelli heyetin yöntemince toplanıp karar vermesi ve bu karar noterlikçe düzenleme şeklinde senede bağlandıktan sonra bunun tescili için dava açılması gerekirken, salt yönetim kurulunun aldığı karar uyarınca yapılan değişikliklerin tesciline hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

B TEŞKİLAT

I. Heyeti umumiye

1– Vazife ve Davet

Madde 57

Heyeti umumiye cemiyetin en yüksek merciidir; İdare heyetinin veya müdürünün dâveti üzerine içtima eder. Davet nizamname ile muayyen halde yapılır. Bundan başka âzadan beşte biri isterse, heyeti umumiyenin behemehal davet edilmesi kanunen lâzım gelir.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 73. maddesi, Türk Kanunu Medenîsi’nin 57. maddesinin ancak birinci cümlesinin ilk cümle parçacığı ile paraleldir.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde, yürürlükteki Kanunun 57 nci maddesini karşılamakta olup, kayıtlı tüm üyelerden oluşan genel kurulun, derneğin en yetkili karar organı olduğunu hükme bağlamıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

B. Organisation

I. Vereinsversammlung

1. Bedeutung und Einberufung

Art. 64

1 Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des Vereins.

2 Sie wird vom Vorstand einberufen.

3 Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies von Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt.

2-) CCS:

B. Organisation

I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation

Art. 64

1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.

2 Elle est convoquée par la direction.

3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

 

Not: Kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nun 64. maddesinin 2. fıkrası Türk Medenî Kanunu’nun 74. maddesinin 1. fıkrasına; 3. fıkrası ise Türk Medenî Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrasına tekabül etmektedir.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X