Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 78

4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı

4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı

Madde 78 - Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 07.11.2006, E: 2006/4363, K: 2006/15137:

“… Dernek merkezi Kadıköy olup 16.04.2005 günlü olağan kongrenin Maçka’da yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuda dernek tüzüğünde hüküm yoksa da Türk Medeni Kanununun 78/1. maddesi ‘Genel Kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz’ hükmünü getirmiştir. Kanunun bu (a)mir hükmü gözönünde tutularak 16.05.2005 tarihinde açılan davanın kabulü gerekirken…”

2-) Y. 18. HD, T: 05.06.2006, E: 2006/4119, K: 2006/4773:

“… Davacı vakfa ait vakıf senedinde; senedin hangi organ tarafından değiştirileceği ve bu değişikliğin nasıl yapılacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamakla birlikte bu konuda vakfın en büyük ve yetkili organının genel kurul (Kurucular Kurulu) olduğu görülmekle, senet değişikliğinin bu organ tarafından kararlaştırılması gerekir. Buna ilişkin olarak genel kurulda yapılan toplantıda Türk Medeni Kanunu’nun 78. maddesinde öngörülen toplantı ve karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşılan toplantıda alınan kararlara dayanılarak düzenlenen değişiklik senedinin tesciline karar verilmesi doğru bulunmamıştır. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Madde, toplantı yeri ve toplantı yeter sayısını düzenlemektedir.

Birinci fıkrayla sakıncaları gidermek amacıyla, tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça, genel kurul toplantılarının dernek merkezinde yapılacağı hükmü getirilmiştir.

İkinci fıkrayla toplantı yeter sayısı ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Üçüncü fıkrayla ise genel kurul toplantısının bir defadan fazla geri bırakılamayacağı öngörülmüştür.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

Hükmün, kaynak İsviçre Medenî Kanunu’nda bir karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X