Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 838

E. Diğer irtifak hakları

E. Diğer irtifak hakları

Madde 838 - Malik, taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine atış eğitimi veya spor alanı ya da geçit olarak kullanılmak gibi belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları da kurabilir.

Bu haklar, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Bu hakların kapsamı, hak sahibinin olağan ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Taşınmaz lehine irtifaklara ilişkin hükümler, bu tür irtifak haklarına da uygulanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

E 1 DİĞER İRTİFAK HAKLARI

Madde 753

Malik, herhangi bir kimseye veya bir cemaat lehine kendi arsası üzerinde nişan talimi veya mürur gibi muayyen bir istifadeye mütehammil olmak şartiyle; diğer irtifak hakları tesis edebilir.

Hilâfına mukavele olmadıkça, bu haklar başkasına temlik olunamaz ve bunların şümulü hak sahibinin adi ihtiyaçlarına göre takdir olunur.

İrtifak haklarına dahil olan hükümler, bunlarda dahi caridir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 753 üncü maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Ancak maddenin birinci fıkrasında yer alan amaçlar arasına, Ülkemizde spor faaliyetlerinin gösterdiği gelişme göz önüne alınarak, “spor alanı” da eklenmiş; ayrıca maddenin son fıkrasında, bu tür irtifak haklarına, “taşınmaz lehine irtifaklara ilişkin hükümler”in uygulanacağı öngörülmüştür.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

E. Andere Dienstbarkeiten

Art. 781

1 Dienstbarkeiten anderen Inhaltes können zugunsten einer beliebigen Person oder Gemeinschaft an Grundstücken bestellt werden, so oft diese in bestimmter Hinsicht jemandem zum Gebrauch dienen können, wie für die Abhaltung von Schiessübungen oder für Weg und Steg.

2 Sie sind, soweit es nicht anders vereinbart wird, unübertragbar, und es bestimmt sich ihr Inhalt nach den gewöhnlichen Bedürfnissen der Berechtigten.

3 Im übrigen stehen sie unter den Bestimmungen über die Grunddienstbarkeiten.

2-) CCS:

E. Autres servitudes

Art. 781

1 Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.

3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’na 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle diğer irtifaklara ilişkin 781. maddesinden hemen sonra gelmek üzere 781a maddesi eklenmiştir. “İhtiyati tedbirler” kenar başlığını taşıyan bu hükme göre malik bulunamıyorsa veya bir tüzel kişinin veya başkaca bir hukuki varlığın gerekli organları yoksa ihtiyati tedbirlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla tapu siciline kayıtlı irtifak haklarının sahiplerine de uygulanır.1   Düstur’daki “H” şeklindeki ibare “E” olarak anlaşılmalıdır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X